U-pennut

Pennut syntyivät 29.11.2020

Udi Uberto SOM n poika/boy

Umma Ubika SOM o tyttö/girl

Urmo Umberto SOM o poika/boy

Uzza Unica SOM o tyttö/girl

 

mother: GIC Amajan Neffi Nerea SOM o

father:  Somalissa Easy Elisey of Shaburra*RU SOM n